Đã tìm thấy một loài quí hiếm nên cho vào tủ kính rồi bảo tồn ko tuyệt chủng mất

Đã tìm thấy một loài quí hiếm, nên cho vào tủ kính rồi bảo tồn ko tuyệt chủng mất :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *