Thương chưa Hậu quả của việc không biết nghe lời khuyên của Thầy thuốc là đây

Thương chưa! Hậu quả của việc không biết nghe lời khuyên của Thầy thuốc là đây!

2 thoughts on “Thương chưa Hậu quả của việc không biết nghe lời khuyên của Thầy thuốc là đây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *