Ngồi soạn lại tập tài liệu cá nhân Thấy quả này em ngậm ngùi quá cơ

Ngồi soạn lại tập tài liệu cá nhân …!
Thấy quả này em ngậm ngùi quá cơ?
#Nguyêntắc

1 thought on “Ngồi soạn lại tập tài liệu cá nhân Thấy quả này em ngậm ngùi quá cơ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *