Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi

Đường đi khó,không phải vì ngăn sông cách núi…mà…khó vì lòng người ngại núi e sông.????
#Bất_Hối.
#AJC_My_Darling.???

86 thoughts on “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi”

  1. Haha…ai lại nói thế…vào trường quan trọng là để học….ngắm gái chỉ là chủ yếu thôi

  2. Hậu phương thì nhiều 🙂 chỉ lo rằng trong 1 năm người ta có để ý và bên cạnh giúp đỡ mình hay ko thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *