1 1 2018 mở mắt ra là thấy 2 cục vàng đứa nó đánh nó tát mẹ nó lôi dậy ko cho ngủ nướng

1/1/2018 mở mắt ra là thấy 2 cục vàng đứa nó đánh nó tát mẹ nó lôi dậy ko cho ngủ nướng ? bơ phờ ngày chúng nó nghỉ học ☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *