Cả đêm bị ám ảnh bơỉ ca bóc rau nhân tạo đêm qua

Cả đêm bị ám ảnh bơỉ ca bóc rau nhân tạo đêm qua…
Đến trọng mơ cảnh tượng ấy vânx diễn ra một cách thật rõ ràng ?????

1 thought on “Cả đêm bị ám ảnh bơỉ ca bóc rau nhân tạo đêm qua”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *