Tình anh như núi cao biển rộng, Gom bốn phương trời xây thành lũy

Tình anh như núi cao biển rộng

Gom bốn phương trời xây thành lũy

Biển trời nào mà không xanh

Thì xin em nhớ cho rằng

Em hiển nhiên chiếm ngự lòng anh…

Lại nhớ người yêu- Đan Nguyên

Tranh nguồn FB

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tình anh như núi cao biển rộng, Gom bốn phương trời xây thành lũy

Tình anh như núi cao biển rộng

Gom bốn phương trời xây thành lũy

Biển trời nào mà không xanh

Thì xin em nhớ cho rằng

Em hiển nhiên chiếm ngự lòng anh…

Lại nhớ người yêu- Đan Nguyên

Tranh nguồn FB

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tình anh như núi cao biển rộng, Gom bốn phương trời xây thành lũy

Tình anh như núi cao biển rộng

Gom bốn phương trời xây thành lũy

Biển trời nào mà không xanh

Thì xin em nhớ cho rằng

Em hiển nhiên chiếm ngự lòng anh…

Lại nhớ người yêu- Đan Nguyên

Tranh nguồn FB

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *